חוק שכר שווה לעובדת ולעובד - דוח 2021

2022-06-01

גיוון תעסוקתי ושוויון מגדרי הינם ערכים מרכזיים שמובילים את אסם-נסטלה בפעילותה העסקית
וכפועל יוצא מכך אנו מבצעים בקרה פנימית קבועה אודות עמידת
החברה ביעדים אלו.

אסם-נסטלה שמה דגש על נושא האיזון המגדרי וקידום נשים בעבודה, בין השאר באמצעות שוויון בתנאי העסקה, גמישות בשעות העבודה, ועוד. אנו מברכים על כך
שמדינת ישראל רואה ביצירת שוויון בתגמול בין גברים ונשים ערך מרכזי, ושמחים על התכנית האסטרטגית הפועלת לצמצום הפערים הקיימים במשק הישראלי,
דבר העולה בקנה אחד עם תפיסת עולמנו ויעדי החברה.

אנו מבצעים מיפויי שכר באופן קבוע ושמחים לומר כי פערים ככל שישנם, אינם מושפעים ממגדר.

בדו"ח זה, בהתאם להנחיית החוק, עובדי ועובדות החברה חולקו ל-16 קבוצות בהתאם לאופי התפקיד, מדרג פנימי של החברה ומבנה ההעסקה, ואחוז הפער
בין גברים ונשים נבחן בהתאם לחלוקה זו.

ב-15 מתוך 16 הקבוצות לא נמצאו פערי שכר משמעותיים בשכר הבסיס בין המגדרים (פערים הנמוכים מ-6%) בקבוצה אחת בלבד (קבוצה ז') ישנו פער של 12%
הנובע מוותק.

בשכר הברוטו למס הכנסה (הכולל בין היתר תשלום שעות נוספות ומשמרות) לא נמצאו פערי שכר משמעותיים ב-10 מתוך 16 הקבוצות. ב-6 קבוצות נמצאו פערים
הגבוהים מ-6% הנובעים ממשמרות, שעות נוספות ושנות וותק, אך באופן מובהק אינם נובעים ממגדר. 

לעובדות ועובדי החברה, קיים פוטנציאל השתכרות זהה בכפוף להגדלת השעות הנוספות והמשמרות בתפקידים שנדרשים לכך.
אסם-נסטלה תמשיך להוביל סביבת עבודה שוויונית והוגנת לכל העובדות והעובדים.

שיתוף ברשתות חברתיות