• Current אני רוצה להגיש בקשה לתרומה
  • פרטי הארגון
  • תיאור הפעילות עבורה מבוקשת התרומה
  • מסמכים נדרשים לבקשת תרומה
  • שליחה וסיום
1 of 5

אני רוצה להגיש בקשה לתרומה

האם את/ה פונה מטעם עמותה רשומה בעלת אישור מוסד ציבורי לעניין תרומות (סעיף 46 א׳), אישור ניהול תקין בתוקף ואישורי ניהול הספרים וניכוי מס במקור? לחילופין, האם את/ה פונה מטעם מוסד ציבורי מוכר בעל אישורים?

האם הפנייה היא עבור פרויקט או תוכנית באחד מהנושאים הבאים: יחידים, ארגוני דת, פוליטיקה, איגודים מקצועיים?

האם הארגון או הפעילות, בעבורם הינך מבקש/ת תרומה קיבלו בעבר תרומה כספית מאסם-נסטלה?